Általános szerződési feltételek - Felhasználók részére

Üdvözöljük a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: HVG) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.jobline.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy az Adatvédelmi Nyilatkozatra mutató hivatkozáson keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat HVG nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató adatai

Név
HVG Kiadó Zrt.
Székhely
1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Képviselő neve
Szauer Péter
Cégjegyzékszám
01-10-041172
Bejegyzői bíróság
Fővárosi Törvényszéki Cégbíróság
Adószám
10226353-2-41
Számlavezető pénzintézet
BB Nyrt.
Számlaszám
10102103-01000604-00000007
IBAN számlaszám
E-mail
jobline@hvg.hu
Telefon
06 (1) 436 2031
Fax
(06 1) 436-2089

2. A szolgáltatással és a felhasználással kapcsolatos felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy HVG nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

HVG kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, HVG ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a HVG jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a HVG jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért HVG nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a HVG-nek. Ha a HVG jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

HVG és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a HVG törli a Felhasználó regisztrációját.

3. Szerzői- és vagyoni értékű egyéb jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. HVG a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a HVG előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a HVG előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a HVG előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A HVG fenntartja minden jogát a szolgáltatásainak, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szerzői- és más vagyoni értékű jogainak minden elemére, különös tekintettel jobline.hu védjegyre, a www.jobline.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, a HVG által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a HVG adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a HVG külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a HVG által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a HVG adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a HVG a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

4. Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része – így a Honlapon meghirdetett álláshirdetések (a továbbiakban: „Álláshirdetés”) közötti böngészésre – elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a Honlapon keresztül – a konkrét Álláshirdetésre – történő jelentkezés azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött. A Honlapra való regisztrációval, a Felhasználó egyúttal érvényes regisztrációval fog rendelkezni a www.hvg.hu, a www.adozona.hu és a www.eduline.hu oldalakon. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik már érvényes regisztrációval a megjelölt oldalak valamelyikén, úgy nem szükséges a Honlapra regisztrálni, lehetősége van a korábban létrehozott profilja segítségével belépni a Honlapra.

Felhasználó regisztrálni az alábbi módokon tud:

4.1. Regisztráció a Honlapon

A Honlapra történő regisztráció egyik módja a Honlap által biztosított regisztrációs felület használata. Felhasználó regisztrálni email címe, valamint az általa választott jelszó megadását követően a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud.

A regisztrációhoz a Felhasználónak továbbá el kell fogadnia, a HVG jelen ÁSZF-jét valamint az Adatkezelési Tájékoztatóját. Felhasználó a regisztráció során nyilatkozhat a direkt marketing célú megkeresésekkel kapcsolatban, azonban ez nem feltétele a regisztrációnak.

Felhasználónak a Honlapon történő regisztráció során lehetősége van továbbá Linkedin, Facbook valamint Google + felhasználói fiókja segítségével regisztrálni, bejelentkezni a Honlapra. A fent meghatározott felhasználói fiókokkal való regisztráció során, a HVG a Szolgáltatók felé, a Felhasználókra vonatkozó adatokat nem továbbít.

A regisztráció sikeréről a HVG e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapra történő látogatást követően nem regisztrált, úgy lehetősége van a regisztrációra egy adott Álláshirdetésre történő jelentkezés során is. Ebben az esetben a konkrét Álláshirdetésre való jelentkezéskor, egy, a Honlapon felugró ablakban van lehetősége regisztrálni a fent meghatározott módon.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a HVG- t. Amennyiben a Felhasználó jelszavát elfelejtette, lehetősége van a HVG-tól új jelszót igényelni a bejelentkezési felület „új jelszót kérek” menüpontjára kattintva.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.2. Regisztráció a „Clik Url” szolgáltatás során.

Az ún. „Click Url ” szolgáltatás igénybevételekor a Felhasználó az álláshirdetésben található linkre kattintást követően, az adott állást meghirdető (a továbbiakban: „Álláshirdető”) oldalán keresztül jelentkezik az adott állásra. Felhasználónak azonban ilyenkor is van lehetősége regisztrációra: a linkre való kattintást követően egy felugró „pop-up„ ablakban, e-mail címének és választott jelszavának megadásával.

4.3. Regisztráció törlése

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az jobline@hvg.hu e-mail címre küldött üzenettel, illetve a Honlapon való bejelentkezést követően a „Vezérlőpult bal alsó sarkában található „Regisztráció törlése” feliratra kattintva. Az üzenet, illetve a kérelem megérkezését követően HVG köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

5. Honlapon elérhető szolgáltatások

5.1. Böngészés az Álláshirdetések között

A Honlapon közzétett Álláshirdetések közötti böngészéshez regisztráció nem szükséges, azt a Felhasználó bármikor, ingyenesen megteheti.

5.2. Felhasználói profil kialakítása

A Honlapon történő regisztrációt, majd belépést követően, a „Vezérlőpult” oldalon, a Felhasználónak lehetősége van a Honlapon az alábbi adatokat megadnia, annak érdekében hogy személyes profilja teljesebb legyen, ezáltal az Álláshirdetők által könnyebben kereshető legyen:

1. Alap adatok menüpont

 • Név
 • Nem
 • Születési dátum
 • Telefonszám

Az alapadatok körében Felhasználónak továbbá lehetősége van a Honlapra feltölteni az általa előzetesen elkészített önéletrajzát is doc, docx, vagy pdf formátumban, melynek kereshetőségéről a Felhasználó dönt. A kereshetőség tiltása esetén az Álláshirdetők csak a Felhasználó által megadott adatok között tudnak keresni.

A „Tovább” gombra kattintva illetve a Honlap bal oldali hasábjában található felületen a „Tapasztalatok” feliratra kattintva lehetősége van a Felhasználónak megadnia az általa korábban szerzett munkatapasztalatait.

2. Tapasztalatok menüpont:

Ebben a menüpontban a Felhasználónak lehetősége van a korábbi munkatapasztalatait, és korábbi munkáltatóinak adatait megadni, az alábbiak szerint:

 • Amennyiben pályakezdő,
 • Munkáltató cég nevét,
 • Pozíció megnevezését,
 • Munkába állás kezdetét és végét,
 • Amennyiben jelenleg is ott dolgozik,
 • ,Betöltött munkakör szakterületét
 • Betöltött pozíció szintjét,
 • valamint, a pozíció részletes bemutatását

A felület alján található „+” ikonra kattintva lehetősége van a megadott adatokat elmenteni. A „Tovább” gombra kattintva, a Honlap a „Tanulmányok felületre navigálja a Felhasználót, ahol lehetősége van megadni tanulmányi hátterét, nyelvismereteit.

3. Tanulmányok menüpont:

A Tanulmányok menüpont alatt, a Felhasználónak lehetősége van megadni tanulmányi hátterét, nyelvismereteit, az alábbiak szerint:

 • Tanulmányok
 • Intézmény nevét
 • Képzés megnevezését
 • Képzés típusát
 • Végzettség fokát
 • Kezdés éve - végzés éve,
 • illetve, hogy a Tanulmányai még folyamatban van
 • Nyelvismeretek
 • Nyelv
 • Nyelvtudás szintje
 • Egyéb
 • Amennyiben rendelkezik vezetői engedéllyel, azt itt a jelölő négyzet kipipálásával megadhatja

5.3. Állásposta szolgáltatás

Az Állásposta szolgáltatás igénybe vételekor, a Felhasználónak lehetősége van beállítani az általa megadott szempontok – így például a szakterület, illetve munkakör – megadásával, hogy a Honlapra felkerülő Álláshirdetésekről a HVG értesítést küldjön a részére az általa megadott e-mail címre.

5.4. Egyéb szolgáltatások

A Vezérlőpult felületen a Felhasználó továbbá meg tudja tekinteni az elmentett állásainak listáját, az „Elmentett állásajánlataim„ menüpont alatt, valamint a „Jelentkezési naplóm” menüpont alatt, hogy mely állásokra jelentkezett.

6. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a saját fiókjában a „Vezérlőpult” felületen. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott elérhetőség, képesítés.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a HVG tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím
1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Telefonszám
06 (1) 436 2001
E-mail
jobline@hvg.hu

HVG a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a HVG a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

HVG a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

HVG a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a HVG az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a HVG egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

HVG a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén HVG az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben HVG és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezéseBudapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapesti Békéltető Testület
1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Telefonszám
06 (1) 436 2001
E-mail
jobline@hvg.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Bírósági eljárás kezdeményezése

8. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

HVG jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.03.04.Általános Szerződési Feltételek - Álláshirdetők részére

Üdvözöljük a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: HVG) által üzemeltetett weboldalon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.jobline.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető álláshirdető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Álláskínáló) általi használatának feltételeit, kivéve, amennyiben a HVG illetve az Álláskínáló az általuk kötött egyedi szerződésben (a továbbiakban „Szerződés”) jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában az Álláskínálók a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit, elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Álláskínáló adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy az Adatvédelmi Nyilatkozatra mutató hivatkozáson keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat HVG iktatja és 8 évig megőrzi.

Álláskíná ló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató adatai

Név
HVG Kiadó Zrt.
Székhely
1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Képviselő neve
Kóthay Péter
Cégjegyzékszám
01-10-041172
Bejegyzői bíróság
Fővárosi Törvényszéki Cégbíróság
Adószám
10226353-2-41
Számlavezető pénzintézet
BB Nyrt.
Számlaszám
10102103-01000604-00000007
IBAN számlaszám
E-mail
jobline@hvg.hu
Telefon
06 (1) 436 2031
Fax
(06 1) 436-2089

A megrendelőknek, regisztrált álláskínálóknak (továbbiakban: megrendelő, vagy Regisztrált Álláskínáló) a HVG Kiadó Zrt-vel (továbbiakban: HVG), mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket kell alkalmazni –- kivéve, ha felek az általuk kötött egyedi szerződésben az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a megrendelők a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit automatikusan elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

3. A honlapon nyújtott szolgáltatás.

3.1. Regisztráció a Honlapon

A Honlap tartalmának bizonyos része – így a Honlapon meghirdetett álláshirdetések (a továbbiakban: „Álláshirdetés”) közötti böngészés – elérhető minden Álláskínáló számára, regisztráció nélkül. Jelen ÁSZF 3.2. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez azonban, az Álláskínálónak érvényes regisztrációval kell rendelkeznie a Honlapon. Az Álláskínáló regisztrálni, a Honlap jobb felső sarkában található „Regisztráció” feliratra kattintva tud, e-mail címének megadásával. Az Álláskínáló jelszavát a HVG rendszere generálja és küldi el a megadott e-mail címre. A Honlapra való regisztrációval, az Álláskínáló egyúttal érvényes regisztrációval fog rendelkezni a HVG portfóliójába tartozó valamennyi oldalon, név szerint: adozona.hu, eduline.hu, hvg.hu.

A Honlapon történő regisztrációt követően a HVG munkatársai (operátorai) hozzák létre az Álláskínálói profilt, azt követően, hogy az Álláskínáló a HVG által a részére eljutatott „Jobline Hirdetési Szerződését” (a továbbiakban: „Szerződés”) kitöltve (elektronikus formában vagy papír alapon) visszajuttatja a HVG-nek. Az Álláskínálónak továbbá lehetősége van megnevezni olyan személyeket, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek a Honlapon, és akiket az Álláskínáló profiljához hozzá kíván rendelni.

Az Álláskínálók a regisztrációt követően elérhető saját álláshirdetői oldalukra léphetnek be, ahol figyelemmel követhetik az Állásajánlataikra jelentkezők listáját, futó hirdetéseiket és ezek látogatóit és számát, valamint kezelhetik a Jobline adatbázisból lementett Álláskeresői profilok listáját.

A regisztrációval az Álláskínáló elfogadja, hogy az általa megadott email címre kéthetente szakmai cikkeket tartalmazó hírlevelet küldünk.

3.2. Honlapon elérhető szolgáltatások

A HVG a Honlapon több szolgáltatási formát is kialakított az álláskeresők (a továbbiakban: „Álláskeresők”) és az Álláskínálók közötti közvetítésre.

Az Álláskínálók által megrendelhető hirdetési szolgáltatás,
Az „önéletrajz szolgáltatás” keretein belül lehetőséget biztosít, hogy az Álláskeresők által, a Honlapra feltöltött önéletrajzok között válogathasson,
Állásposta szolgáltatás.
CV posta szolgáltatás

a. Hirdetési szolgáltatás


A HVG kétfajta hirdetési szolgáltatással rendelkezik:

„Click Url” szolgáltatás keretén belül a Honlapon közzétett hirdetésben a HVG csupán egy – az Álláskínáló oldalára mutató – linket tesz közzé a hirdetésben, vagyis ez esetben az Álláskereső az Álláskínáló oldalán tudja a jelentkezését közvetlenül leadni.

A másik típusú hirdetés esetén az Álláskínáló hirdetése a Honlapon kerül közzétételre közvetlenül, az Álláskereső a Honlap igénybevételével van lehetősége jelentkezni a hirdetésre.

b. Önéletrajz szolgáltatás


Az önéletrajz szolgáltatás keretén belül a HVG az Álláskereső által a Honlapra feltöltött adatokból létrehozott, ún. „Jobline adatbázisban” szereplő adatokhoz biztosít hozzáférést az Álláskínálók számára, a HVG árjegyzékében meghatározott díj ellenében, így ezen adatokat a Honlapra regisztrált előfizető Álláskínálók ismerhetik meg. Az Álláskínálók a szerződéskötést követően kapják meg a jogosítványt, hogy az önéletrajzokat, adatokat megtekintsék. A HVG nem teszi lehetővé az adatbázis teljes tartalmának letöltését az Álláskínálók számára.

Az Álláskínálók a Jobline adatbázisban egy keresőmotor segítségével, a kereső felületen a megadott paraméterek alapján tudnak adatokat lekérni az Álláskeresőkről. A találati listában az Álláskeresők adatai találhatóak meg, így az önéletrajzaik, a feltöltött dokumentumaik.

c. Állásposta szolgáltatás


Az ún. „Állásposta szolgáltatás” keretén belül az Álláskeresők beállíthatnak figyelőket, melyek automatizmusok révén értesítőket küldenek ki, ha egy Álláskínáló a Honlapon állásajánlatot tesz közzé és ennek tulajdonságai az Álláskereső beállított figyelők paramétereinek megfelelnek.. Funkcionálisan, ez a folyamat a hagyományos böngészéstől nem tér el, a Honlapon az Álláspostában beállított paraméterek szerint szintén kereshetőek álláshirdetések. Felhasználó önéletrajza azonban csak akkor válik megismerhetővé az Álláskínáló számára,

d. CV posta szolgáltatás


Az ún. „önéletrajzposta” szolgáltatásban, az Álláskínáló értesítésben kapják meg, a frissen regisztrált Álláskeresők személyes, az önéletrajzokat is tartalmazó profiljára mutató linkeket. Az önéletrajzpostát igényelt Álláshirdetők, az Álláskeresők önéletrajzait csak belépést követően ismerhetik meg. amennyiben az Álláskínáló érvényes önéletrajz-adatbázis használatára jogosító szerződéssel rendelkezik.

3.3. Hirdetés megrendelése

Az Álláskínálónak lehetősége van az álláshirdetés közzétételére irányuló megrendelést, a Honlapon, illetve írásban (levélben, faxon, e-mailen vagy személyesen kézbesítve) eljuttatni a HVG-hez.

Az Álláskínáló megrendelést a Honlapon található „Keressen nálunk munkatársat” feliratra kattintást követően megjelenő felület értelemszerű kitöltésével tud. A megrendelés során az Álláskínálónak az alábbi adatokat szükséges megadnia a HVG számára.

Kapcsolattartó neve
Telefonszám
E-mail cím
Cég neve

Ezen felül az Álláskínálónak lehetősége van megadnia az adószámát is, valamint az általa közzétenni kívánt hirdetés szövegét is.

Az Álláskínálónak továbbá lehetősége van, a hirdetés megrendelését, és a szolgáltatásokkal kapcsolatos levelezést, nyilatkozatokat a jobline@hvg.hu e-mail címre is elküldeni. Az e-mail üzenetnek tartalmaznia kell a megfogalmazott hirdetés szövegét, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeket és a hirdetés tartalmi elemeit, valamint a fent meghatározott az Álláskínálóra vonatkozó adatokat. A hirdetéseket, ahhoz kapcsolódó elvárásait, szövegét az Álláskínáló előzetesen, a megrendelés jóváhagyása előtt küldi el a HVG számára. HVG ezt követően véglegesíti és kategorizálja a hirdetést.

Az igényeket tartalmazó üzenetnek vagy e-mailnek tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyek alapján HVG előkészítheti a szolgáltatás tényleges igénybevételéhez szükséges megrendelést tartalmazó iratot (továbbiakban: „Megrendelés”).

Az Álláskínáló az aktív hirdetés módosítását kizárólag elírás, illetve egyéb olyan releváns információ pontosítása esetén kérheti, amelynek kijavítása nem érinti, és nem befolyásolja a hirdetés kategória besorolását. A módosítási igényt a HVG ügyfélszolgálatán keresztül lehet bejelenteni vagy a módosítást XML fájlon keresztüli hirdetésfeladás esetén az adatkapcsolatot megvalósító, Álláskínálói oldalon működő rendszerben kell az Álláskínálónak elvégeznie. XML-en keresztül történő hirdetésfeltöltés esetén a módosítás lehetőségét a HVG csak abban az esetben tudja biztosítani, ha a hirdetéseket tartalmazó XML fájl struktúrája a HVG által az Álláskínáló számára biztosított mindenkori technikai leírásnak megfelelően épül fel.

A HVG a hozzá eljuttatott adatok alapján előkészíti a megrendelést, valamint hirdetés esetén a látványtervet és ezeket e-mail útján megküldi az Álláskínálónak. A megrendelés érvényességéhez az is szükséges, hogy az Álláskínáló hirdetés esetén a látványtervet jóváhagyja, a megrendelést változtatás nélkül kinyomtassa és mindezeket a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírásával ellátva visszaküldje faxon a 06-1-436-2089 faxszámra, vagy beszkennelve e-mail-en, illetőleg más megfelelő módon (postán, futár útján) eljuttassa HVG-nek.

Az Álláskínáló a megrendelésével – külön nyilatkozat nélkül - visszavonhatatlanul átvállalja a HVG-től, illetőleg a HVG munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény megrendelő általi megszegése következtében az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a HVG-vel, illetőleg munkatársaival szemben érvényesítenek.

Az Álláskínáló az álláshirdetését a rendszer adatbázisában az online megrendelő nyomtatvány elküldésével, az általa megjelölt időtartamra rögzítheti. A szolgáltatás igénybevétele esetén az Álláskínáló hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer adatbázisában rögzített álláshirdetését a rendszerben regisztrált Álláskeresők megtekinthessék.

Az Álláskínáló állásajánlatonként csak egy munkakört (pozíciót) hirdethet meg.

3.4. Egyéb szolgáltatások igénybevétele

a. Önéletrajz szolgáltatás

A Honlapon érvényes regisztrációval rendelkező Álláskínáló az ún. „ Jobline adatbázisban” szereplő adatok közül, rendszer által felkínált preferencia-kategóriák szerinti bontásban, megtekintheti a rendszerben található önéletrajzok adatait, amennyiben ezt a szolgáltatást megrendeli.

b. Mobil applikációs szolgáltatás

A Jobline rendszerébe rögzített hirdetések a Jobline mobilra optimalizált alkalmazásainak mindegyikében megjelenhetnek, amelyeket az Álláskeresők kereshető formában érnek el, és amelyekre jelentkezéseket küldhetnek.

3.5. Adatbeviteli hibák javítása

Álláskínáló az adatbeviteli hibák javítását, a Jobline kapcsolattartójánál tudja kezdeményezni, írásban, a fent megadott elérhetőségeken keresztül. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott elérhetőség, képesítés.

4. A jobline rendszer használata és az álláskínáló kötelezettségei

Az Álláskínáló kötelezi magát arra, hogy a fentiek szerint részére átadott önéletrajzokban szereplő személyes adatokat kizárólag saját vagy az ugyanezen céllal szerződött partnere munkaerő szükségletével kapcsolatos eljárás céljára használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem bocsátja rendelkezésére és minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a jelzett adatok más által, illetve más célra felhasználhatóak ne legyenek; azok bizalmas, titkos kezelése biztosított legyen.
Az Álláskínáló a vonatkozó törvényi kötelezettségeknek eleget téve köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről.

Az Álláskínáló a fenti kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért harmadik személyekkel szemben közvetlenül felel, illetve bármilyen hátrányért felelősséggel tartozik. Az Álláskínáló egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű magatartásából származó károkért és hátrányokért HVG-t nem terhelheti felelősség, a HVG-t a hátrányok alól mentesítenie kell, a HVG-nek okozott károkat pedig köteles megtérítenie.

Az Álláskínáló kötelezi magát arra, hogy a rendszerben rögzítendő álláshirdetésben kizárólag saját vagy munkaerő biztosításával megbízó szerződött partnere adatait közli. Az Álláskínáló a megrendelésével, hozzáférés igénylésével automatikusan hozzájárul, hogy megadott adatai a HVG, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat HVG a szolgáltatás időtartama alatt, a megrendelt szolgáltatás teljesítésének keretében és céljából minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.

Az Álláskínáló kijelenti, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontaktszemély neve, e-mail címe), rendelkezik az érintett személy nyilvánosságra hozatalhoz szükséges hozzájárulásával.

Álláskínáló tudomásul veszi, hogy HVG az Álláskínálót kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail cím alapján azonosítja.

Az Álláskínáló felelős a regisztráció során megadott jelszó titokban tartásáért és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Az ennek elmulasztásból eredő kárért, illetve bármilyen egyéb hátrányért kizárólag az Álláskínáló a felelős. Az Álláskínáló jogosult a saját felhasználói fiókjába bejelentkezve, az ott található jelszómódosítás funkció használatával a jelszavát megváltoztatni. E-mail cím módosítására csak a HVG-vel egyeztetve és annak közreműködésével van lehetőség.

Álláskínáló az önéletrajz-adatbázis szolgáltatás igénybevétele során megismert adatokból és az álláshirdetésre érkező jelentkezések adataiból, a letöltött dokumentumokból vagy azok részelemeiből adatbázist nem építhet.

Álláskínáló nem jogosult a hirdetési felületet vagy annak egy részét harmadik személynek átruházni, vagy átengedni; a HVG Jobline rendszerében kizárólag a saját, vagy az adott hirdetésben meghatározott állást kínáló ügyfele hirdetéseit jogosult megjelentetni. A hirdetés-átruházási tilalom - a jogszabályi keretek között - megfelelően irányadó arra az esetre is, ha az Álláskínáló a HVG szolgáltatását akár saját maga, akár a saját érdekében más útján, azonos, vagy hasonló szolgáltatásokkal együtt hirdeti és/vagy értékesíti (csomagértékesítés). Az Álláskínáló nem ruházhatja át, illetőleg nem engedheti át harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás jelszavát, illetve a jelen szerződés által keletkezett adatbázis-hozzáférési lehetőségét sem.

Amennyiben az Álláskínáló a fenti kötelezettségeit megszegi, a mindenkori egyhónapos hirdetési tarifaár húszszorosának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni.

HVG az Álláskínáló nevét és – az Álláskínáló külön kérésére - annak logóját is, (akár együttesen, akár külön-külön is) a HVG Jobline rendszerében, valamint ehhez kapcsolódó valamennyi kommunikációjában (ideértve többek között a reklámot, hirdetést is), valamint a nyomtatott, elektronikus, vagy egyéb médiumok, reklámhordozók útján, mint referenciát - más szerződött partnereivel együtt, vagy egymagában - megjelenítheti, illetve arra hivatkozhat. Álláskínáló kérésére azonban a logóját csak akkor használja fel, ha azt Álláskínáló elektronikus formában (jó minőségű JPG, GIF, vagy más formátumban) a rendelkezésére bocsátja. Az Álláskínáló a logó megjelenítésével, illetve nevének referenciaként való hivatkozásával kapcsolatban semmilyen díjazásra nem tarthat igényt.

5. Kapcsolatfelvétel az álláskeresőkkel

Az Álláskínáló, illetve a meghirdetett állást kínáló ügyfele a Jobline bármely szolgáltatásának igénybevétele esetén a hirdetésre jelentkező, illetve az adatbázisban szereplő Álláskeresőket csak konkrét, valós és kizárólag az Álláskínáló, vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele saját állásajánlatával keresheti meg.

Az Álláskeresőkkel kizárólag a meghirdetett állással kapcsolatban létesíthető kapcsolat. Az állásajánlattal történő megkeresésben fel kell tüntetni az állásajánló cég főbb adatait. A megkeresés nem keltheti azt a látszatot, hogy az a HVG-től, vagy a Honlapról érkezik, és nem tartalmazhat valótlan utalást a HVG és az Álláskínáló kapcsolatáról.

Álláskínáló nem küldhet kéretlen reklámüzeneteket - ideértve többek között, a további állásajánlatokat, biztosítási ajánlatokat, tanfolyamszervezéseket, képzéseket, munkaerő-közvetítést, a hírlevélre történő feliratkozást és egyéb szolgáltatásokat is - sem az aktív Álláskeresőknek, sem a Honlap már inaktív Álláskeresőinek. A tilalom kiterjed a reklámüzenetek küldéséhez való hozzájárulás kérésére is.

A fentiekben foglalt kötelezettségek, tilalmak megszegése lényeges szerződésszegésnek minősül, amely esetben Álláskínálót alkalmanként az egyhavi önéletrajz adatbázis-hozzáférés mindenkori díjának húszszorosának megfelelő mértékű kötbér és a kötbért meghaladó kár megfizetésének kötelezettsége terheli.

6. Megrendelés teljesítése

A HVG vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket és egyéb szolgáltatásokat az adott körülmények között a lehető legjobb technikai kivitelben és minőségben jeleníti (jelenteti) meg, illetőleg nyújtja. A teljesítés a közvetített szolgáltatás igénybevételével történik.

A HVG minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel biztosítja az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát. Nem vállal azonban felelősséget az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, továbbá azért a kárért, amely működési körén kívül eső elháríthatatlan külső okból származik, és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza. Ilyennek minősül különösen a sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.. Ezekben az esetekben a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával, de azzal, hogy amennyiben a teljesítésre az adott munkanapon már nincs lehetőség, arra automatikusan a következő munkanapon, illetőleg munkanaptól kezdődően kerül sor.

A HVG-t a megjelentetett hirdetés sikertelensége miatt nem terhelheti felelősség.

A HVG megtagadhatja a hirdetés megjelentetését, közzétételét, vagy bármikor törölheti a már megjelent hirdetést, ha az Álláskínáló megsérti az ÁSZF rendelkezéseit és/vagy a hirdetés

Jogszabályba ütközik;
Nem tartalmazza a valóságnak megfelelően legalább a meghirdetett állás megnevezését, a követelményeket/feladatokat és a jelentkezés módját;
A logó és URL megjelenítésen túlmenően egyes elemeit, vagy teljes egészét tekintve olyan elektronikus hirdetésnek, illetve reklámnak minősül, amely közvetve vagy közvetlenül népszerűsít egy vállalkozást, vagy annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét (pl. a cégismertető reklámnak minősül, ha az Álláskínáló saját weboldalára navigálja el a felhasználót további állásajánlatok megismertetése céljából, stb.);
A nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreáps, objektíve teljesíthetetlen vagy komolytalan adatokat, pozíciót, követelményeket, ajánlatot, vagy egyéb elemeket tartalmaz, illetőleg ténylegesen nem álláshirdetés;
Sérti, vagy sértheti más jó hírnevét, becsületét;
Olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az állásközvetítést;
Egy hirdetésben több állásajánlat közzétételét tartalmazza;
8. Az Álláskínáló – illetve külön díj fizetése esetén az Álláskínáló és az állást kínáló ügyfele - logóján és hivatalos weboldalának nyitó oldalára mutató URL-jén túlmenően egyéb logót, képet, grafikus ábrázolást, pnket tartalmaz;
A HVG megítélése szerint a Jobpne, vagy a HVG arculatával, szellemiségével, profiljával össze nem egyeztethető, üzletpoptikai elveivel ellentétes, a HVG reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti;
Technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető;
Tartalmával szemben hatóság bármely módon kifogást emelt;
Az ÁSZF rendelkezéseinek egyébként nem felel meg.

HVG fenntartja magának a jogot, hogy egy már megrendelt, illetve visszaigazolt hirdetést a fenti feltételek hiánya, illetőleg fennállása esetén, a megrendelést következmények nélkül visszamondja, vagy annak a fenti rendelkezéseknek megfelelő módosítását kérje. Ha módosítás nem történik meg, vagy arra az Álláskínálónak nincs lehetősége, HVG jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a hirdetés megjelentetését megtagadni, a már megjelent hirdetést törölni, az ahhoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, valamint az Álláskínáló által okozott esetleges kárának megfizetését követelni.

HVG az Álláskínáló és harmadik személyekkel szemben nem felel a hirdetésnek az Álláskínáló érdekkörében, illetőleg hibájából felmerült okból történő eltávolítása, valamint a hirdetés közzétételének, vagy a hozzáférés HVG általi megtagadása folytán keletkezett kárért, vagy bármely igényért.

A HVG-t nem terheli kárfelelősség a hirdetésekben előforduló esetleges hibákért, valamint, a hirdetés megjelenésének adott időpontban a HVG hibájából történt elmaradása miatt esetleg bekövetkező elmaradt haszonért.

A HVG-t a hirdetés megtekintéséről adott információk körében nem terheli felelősség, ha a megtekintések statisztikailag rögzített száma nem feltétlenül egyezik meg a hirdetést valósában megtekintők számával, mert erről nem áll rendelkezésre információ.

7. Fizetési feltételek

Az önéletrajz szolgáltatás és a hirdetés díját a Honlapon közzétett mindenkori árjegyzék tartalmazza.
Az Álláskínáló a szolgáltatások ellenértékét a HVG számlája alapján 15 (tizenöt) napos, a BB Nyrt. 10102103-01000604-00000007 számú bankszámlájára történő átutalással köteles teljes egészében megfizetni. Az Álláskínáló jogosult azonban előrefizetést is választani.

Amennyiben az Álláskínáló a megjelölt határidőben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni.

Álláskínáló tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségének a fizetési határidőt követő 30 napon belül nem tesz eleget, HVG jogosult a szolgáltatást szüneteltetni és/vagy a fizetési feltételeket oly módon megváltoztatni, hogy csak akkor teszi elérhetővé szolgáltatásait, amennyiben ezek ellenértékét Álláskínáló előzetesen kiegyenlíti.

A rendszerben rögzített álláshirdetésnek a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén Álláskínáló nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére, illetőleg – ha a szolgáltatás díját még nem fizette meg - a már megrendelt, de töröltetett álláshirdetések díját teljes egészében tartozik megfizetni.

8. Árak, kedvezmények

HVG fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, melyről az Álláskínálót az árjegyzék módosításának érvénybe lépése előtt legalább 30 nappal értesíti. Az Álláskínáló – ha az új tarifákat nem fogadja el – a felmondási határidő betartásával mondhatja fel a szerződést.

Ha a HVG által biztosított kedvezmény feltételeit megrendelő nem teljesíti és a kedvezményeket egészben vagy részben előre igénybe vette, annak összegét köteles számla ellenében HVG-nek visszafizetni.

9. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

HVG jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Álláskínálók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Álláskínálóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. 12. 02.


A jobline.hu Adatvédelmi tájékoztatója

A HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: HVG) www.jobline.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a HVG ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Adatkezelés célja

A HVG adatkezelését a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásainak teljesítése, a szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés létrehozása, annak tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a Honlap működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása, továbbá a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás hatékonyságának növelése, címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, az arra feliratkozott Érintettek számára, valamint piackutatás céljából végzi.

A HVG az Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a fent meghatározott célok érdekében kezeli és tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A HVG a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a HVG az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A HVG általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A HVG a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3. HVG mint adatkezelő megnevezése

Név
HVG Kiadó Zrt.
Székhely
1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Adószám
10226353-2-41
Cégjegyzékszám
01-10-041172
Bejegyzői bíróság
Fővárosi Törvényszéki Cégbíróság
Számlavezető pénzintézet
BB Nyrt.
Számlaszám
10102103-01000604-00000007
E-mail
jobline@hvg.hu
Telefon
+36 70 704 8843

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Regisztrációs adatok

A Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások jelentős részének igénybevételéhez az Érintettnek érvényes regisztrációval szükséges rendelkeznie. A regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások köréről az ÁSZF rendelkezik.

Az Érintett regisztrációját követően, az által megadott adatok tárolása az alábbi két csoportra osztható:

4.1.1. Az Érintett ún. „alapadatai”: Név, Nem, Születési dátum, Telefonszám

Az Érintettek alapadatai egy ún. „Kulcs adatbázisba” kerülnek tárolásra a HVG által. A Kulcs adatbázis egy olyan adatbázis, amit a HVG portfolióba tartozó összes internetes oldal közösen használ, vagyis az Érintettnek a portfólióba tartozó valamennyi internetes oldalra érvényes a regisztrációja keletkezik, ha a Honlapra regisztrál.

4.1.2. Érintett által megadott „Egyéb” adatok

Az Érintett által megadott „Egyéb” adatok körébe azon személyes adatok tartoznak, melyet az Érintett, a regisztrációt követően megad a HVG számára. Ezen adatok opcionálisan az alábbiak lehetnek:

Munkatapasztalataival kapcsolatosan:

Amennyiben pályakezdő,
Munkáltató cég nevét,
Pozíció megnevezését
Munkába állás kezdetét és végét
Amennyiben jelenleg is ott dolgozik
Betöltött munkakör szakterületét
Betöltött pozíció szintjét, valamint, a
Pozíció részletes bemutatását.

Tanulmányaival kapcsolatosan:

Intézmény nevét
Képzés megnevezését
Képzés típusát
Végzettség fokát
Kezdés éve - végzés éve, illetve, hogy a
Tanulmányai még folyamatban van.

Nyelvismeretre vonatkozó adatok:

Nyelv
Nyelvtudás szintje

Általános adatok:

Lakóhely
Fizetési igény

Egyéb ismeretek körében pedig az Érintettnek lehetősége van megadnia, amennyiben rendelkezik vezetői engedéllyel.

Az Érintettnek továbbá lehetősége van dokumentumokat, így különösen önéletrajzát is felötleni a Honlapra a megadott formátumok egyikében, melynek kereshetőségéről az Érintett dönt. A kereshetőség tiltása esetén az Álláshirdetők csak az Érintett által megadott adatok között tudnak keresni, a feltöltött dokumentumok között azonban nem.

Érintett a Honlapon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az önéletrajza iránt érdeklődő Álláshirdetők, az általa megadott elérhetőségeken megkereshetik (e-mail cím, telefonszám). Az Érintettek által megadott ezen egyéb adatok az ún. „Jobline adatbázisban” kerülnek tárolásra, mely adatbázis azonban a HVG portfólióban szereplő adatbázisoktól már elkülönül.

Az Érintettek által megadott adatok publikusak, azokat az Álláshirdető partnerek láthatják. Ez alól kivételt képeznek a jobline rendszerébe feltöltött fájlok, amelyek kereshetőségéről az álláskereső utólagosan, a feltöltést követően nyilatkozhat.

4.2. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a HVG rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a HVG fér hozzá.

A HVG rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor illetve a HVGval történő kapcsolatfelvételekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap html kódja a HVGtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie-k

A HVG, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadhat el új cookie-kat,
hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

5. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott, jelen dokumentum 4.1.1 pontjában meghatározott, ún. „alapadatok” körébe tartozó személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Jelen dokumentum 4.1.2 pontjában meghatározott, ún. „Jobline adatbázisba” tartozó adatok a HVG által, legfeljebb az adatok 1 év után törlésre kerülnek.

A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Azon adatokat, melyek a HVG „Kulcs adatbázisába” kerülnek, a HVG portfoliójába tartozó internetes oldalak működtetését ellátó munkatársak jogosultak megismerni. Ezen adatokat HVG illetve HVG belső munkatársai nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

A 4.1.2. pontban meghatározott, a „Jobline adatbázisba” tartozó adatokat a HVG azon munkatársai jogosultak megismerni, akik a Honlap üzemeltetésével közvetlenül foglalkoznak.

Az Érintett a „Jobline adatbázisba” való adati feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a HVG az által nyújtott az szolgáltatások – így különösen az ún. „önéletrajz szolgáltatás” – körében a vele szerződéses viszonyban álló Álláshirdetők számára, az adatbázisban szereplő adatokat elérhetővé tegye.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a HVG adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. HVG az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a HVG által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

A HVG az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, valamint az adatvédelmi incidensekről, annak körülményeiről, hatásáról, valamint az elhárítása érdekben megtett intézkedésekről. HVG a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a HVG munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. HVG a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat HVG a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A HVG zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. HVG a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.4. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

HVG nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából. A nyilvántartás tartalmazza az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket.

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amikor személyes adat jogellenes kezelésére vagy feldolgozására kerül sor, így különösen, ha a HVG rendszeriben tárolt adatokhoz jogosulatlan személy fél hozzá, az adatokat bárki jogosulatlan megváltoztatja, továbbítja, nyilvánosságra hozza, törli vagy megsemmisíti, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés esete is.

7.5. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a HVG jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A HVG ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

A HVG kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

9. Hírlevél

A HVG lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre a regisztráció során. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. HVG a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben HVG minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a HVG csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A HVG a hírlevélre történő feliratkozást követően álláskereséssel kapcsolatos levelekkel és a HVG egyéb tevékenyégével összefüggő tevékenységével kapcsolatban keresheti fel Érintettet.

10. Adatbiztonság

HVG kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

HVG fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek Honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2016.03.04.